שירותי איכות הסביבה

קידוחי קרקע וטיפול בקרקע

אתרי פסולת


הנחיות המשרד לאיכות הסביבה לשיקום אתרי סילוק פסולת (מטמנות), מהוות מסמך מדריך ומכוון הדורש סקר ותוכנית שיוגשו על ידי היזם וייבדקו לגופו של ענין.
מטרת ההנחיות להציג דרך לשיקום המטמנה באופן שיצמצם מפגעים סביבתיים וימנע יצירת מפגעים נוספים.
שיקולי התכנון יכללו מספר אלמנטים:
1. מסקנות והמלצות סקר לקראת שיקום ו/או תכניות שאושרו שעל
    בסיסן נבנה האתר בלוויית תוצאות ניטור.
2. פוטנציאל הסיכונים הקיימים לסביבה ולאדם מהמטמנה הבלתי
    משוקמת.
3. יעוד הקרקע במקום לאחר השיקום, על פי תכניות ייעודי קרקע
    מאושרות ועתידיות.

לקראת שיקום מטמנה ולתכנון חלופות להשמשת הקרקע ש לבצע סקר ע"פ הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.

 מטרות הסקר
  • לקבל תמונת מצב לגבי המטמנה, פוטנציאל המפגעים והבעיות הקיימות בה.
  • לשמש כלי בידי המתכנן לקביעת התשתיות הדרושות לצמצום  פוטנציאל המפגעים הסביבתיים מהמטמנה.
  • לאפשר למתכנן להתאים את המטמנה וסביבתה לשימוש הקרקע    המתוכנן לאחר השיקום

קידוחים ובדיקות באתרי פסולת מוסדרים או פיראטיים דורשים מומחיות נפרדת ומיוחדתבחברת וינדקס טק בעלת הניסיון בתחום שיקום ובדיקת אתרי פסולת עפ"י דרישת המשרד להגנת הסביבה

חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > דיגום וטיפול בקרקע מזוהמת > אתרי פסולת

קידוחי קרקע וטיפול בקרקע

אתרי פסולת


הנחיות המשרד לאיכות הסביבה לשיקום אתרי סילוק פסולת (מטמנות), מהוות מסמך מדריך ומכוון הדורש סקר ותוכנית שיוגשו על ידי היזם וייבדקו לגופו של ענין.
מטרת ההנחיות להציג דרך לשיקום המטמנה באופן שיצמצם מפגעים סביבתיים וימנע יצירת מפגעים נוספים.
שיקולי התכנון יכללו מספר אלמנטים:
1. מסקנות והמלצות סקר לקראת שיקום ו/או תכניות שאושרו שעל
    בסיסן נבנה האתר בלוויית תוצאות ניטור.
2. פוטנציאל הסיכונים הקיימים לסביבה ולאדם מהמטמנה הבלתי
    משוקמת.
3. יעוד הקרקע במקום לאחר השיקום, על פי תכניות ייעודי קרקע
    מאושרות ועתידיות.

לקראת שיקום מטמנה ולתכנון חלופות להשמשת הקרקע ש לבצע סקר ע"פ הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.

 מטרות הסקר
  • לקבל תמונת מצב לגבי המטמנה, פוטנציאל המפגעים והבעיות הקיימות בה.
  • לשמש כלי בידי המתכנן לקביעת התשתיות הדרושות לצמצום  פוטנציאל המפגעים הסביבתיים מהמטמנה.
  • לאפשר למתכנן להתאים את המטמנה וסביבתה לשימוש הקרקע    המתוכנן לאחר השיקום

קידוחים ובדיקות באתרי פסולת מוסדרים או פיראטיים דורשים מומחיות נפרדת ומיוחדתבחברת וינדקס טק בעלת הניסיון בתחום שיקום ובדיקת אתרי פסולת עפ"י דרישת המשרד להגנת הסביבה