שירותי איכות הסביבה

ייעוץ סביבתי

הליך אסדרה סביבתית


חוק לרישוי ירוק אושר ע"י ממשלת ישראל ב- 06/04/2014 , התוכנית לאסדרה משולבת מטרתה לקידום
הפחתת הרגולציה במדינת ישראל.מטרת האסדרה הסביבתית המשולבת היא השגה של רמה גבוהה על הגנת הסביבה ובריאות האדם.
הסדרת ההגנה באה לידי ביטוי בתנאי רישיון העסק של המפעל המתיחס למכלול השפעותיו על הסביבה .
חברת וינדקס טק נותנת מענה לבקרה על מקורות זיהום המים והקרקע , טיפול בתקריות של שפך והצורך
בשיקום ופינוי האתר.

על מי חלה האסדרה המשולבת?
​האסדרה הסביבתית המשולבת תחול על הסקטורים בתעשייה להם השפעה משמעותית על הסביבה, על פי הנהוג באירופה ותוך התאמה לתנאים הקיימים במדינת ישראל. סקטורים אלה כוללים את תעשיית האנרגיה, תעשייה כימית, ייצור ועיבוד מתכות, תעשייה מינראלית, ניהול וטיפול בפסולת, ייצור מזון וגידול בעלי חיים. במרבית הסקטורים נקבע כושר הייצור, שמעליו המפעל נחשב לבעל השפעה משמעותית על הסביבה


יישום האסדרה בישראל 
בשנים האחרונות שוקד המשרד להגנת הסביבה על הכנת תשתית ליישום והטמעת האסדרה המשולבת בארץ, לפי עקרונות ה  IPPC  -, שהוחל ביישומה במוקדי תעשייה מורכבים (hot-spots). .
עקרונות ה IPCC מפורטים בדירקטיבה של האיחוד האירופי לטיפול משולב להפחתת פליטות מתעשייה. הדירקטיבה הוחלפה לאחרונה בדירקטיבה EU/2010/75 העוסקת בפליטות מתעשייה.

יישום המדיניות האינטגרטיבית (המשולבת) להפחתת פליטות לסביבה ממפעלי תעשייה גדולים, להם פוטנציאל משמעותי של השפעה שלילית על הסביבה , הוא אחד מהנושאים אותם התחייבה מדינת ישראל לבצע, כשהתקבלה בשנת 2010 לארגון ה.  OECD .

שלבי היישום
האסדרה המשולבת תיושם בשלב הראשון דרך תנאים ברישיון העסק של אותם מפעלים הנדרשים להגיש בקשה להיתר פליטה לאוויר לפי חוק אוויר נקי (התשס"ח - 2008).
האסדרה תכלול דרישה מהמפעלים להעברת מידע על תהליכי הייצור, מתקני קדם טיפול ופליטת מזהמים לסביבה והצגת הצעה לצמצום הפער מול הטכניקה המיטבית הזמינה (Best Available Techniques BAT) - כפי שהיא מפורטת במסמכי הייחוס מכוח הדירקטיבה האירופית (BREFs). הצעה זו תהווה בסיס לתנאים מחייבים ברישיון העסק, שישלימו את הדרישות בהיתר הפליטה לאוויר

יישום מיידי של טיפול משולב בישראל 
יישום טיפול משולב במפעלים הגדולים בישראל יבוצע בשלב המיידי באמצעות הפעלת התהליך שפורט דרך תנאים ברישיון העסק, לפי הסקטורים התעשייתיים הנדרשים להגיש בקשה להיתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח - 2008. המסמכים שיגישו המפעלים יפורסמו לציבור (למעט מידע שהוגדר על ידי המפעל כסוד מסחרי והתקבל ככזה על ידי המשרד להגנת הסביבה, ומידע שהוגדר כסוד בטחוני). כמו כן יפורסמו טיוטות התנאים ברישיון העסק להערות הציבור. לוחות הזמנים לטיפול יותאמו ללוחות הזמנים לטיפול בבקשות להיתר פליטה לאוויר, שתוגשנה במקביל.

המשך היישום בטווח הזמן הבינוני 
לשם יישום ארוך טווח של הטיפול המשולב, יש צורך בשינויים והתאמות בחקיקה הקיימת. המשרד להגנת הסביבה נכנס לבחינת ההתאמות החקיקתיות והארגוניות הנדרשות לשם חקיקת חוק רישוי משולב, שיתייחס לכל הנושאים הסביבתיים הנוגעים למפעלים שהשפעתם על הסביבה משמעותית. החוק אמור לרכז את פעילות המשרד להגנת הסביבה מול מפעלים אלה, להחליף ולהרחיב את הפרק על היתרי פליטה בחוק אוויר נקי

 


חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > ייעוץ סביבתי > הליך אסדרה סביבתית

ייעוץ סביבתי

הליך אסדרה סביבתית


חוק לרישוי ירוק אושר ע"י ממשלת ישראל ב- 06/04/2014 , התוכנית לאסדרה משולבת מטרתה לקידום
הפחתת הרגולציה במדינת ישראל.מטרת האסדרה הסביבתית המשולבת היא השגה של רמה גבוהה על הגנת הסביבה ובריאות האדם.
הסדרת ההגנה באה לידי ביטוי בתנאי רישיון העסק של המפעל המתיחס למכלול השפעותיו על הסביבה .
חברת וינדקס טק נותנת מענה לבקרה על מקורות זיהום המים והקרקע , טיפול בתקריות של שפך והצורך
בשיקום ופינוי האתר.

על מי חלה האסדרה המשולבת?
​האסדרה הסביבתית המשולבת תחול על הסקטורים בתעשייה להם השפעה משמעותית על הסביבה, על פי הנהוג באירופה ותוך התאמה לתנאים הקיימים במדינת ישראל. סקטורים אלה כוללים את תעשיית האנרגיה, תעשייה כימית, ייצור ועיבוד מתכות, תעשייה מינראלית, ניהול וטיפול בפסולת, ייצור מזון וגידול בעלי חיים. במרבית הסקטורים נקבע כושר הייצור, שמעליו המפעל נחשב לבעל השפעה משמעותית על הסביבה


יישום האסדרה בישראל 
בשנים האחרונות שוקד המשרד להגנת הסביבה על הכנת תשתית ליישום והטמעת האסדרה המשולבת בארץ, לפי עקרונות ה  IPPC  -, שהוחל ביישומה במוקדי תעשייה מורכבים (hot-spots). .
עקרונות ה IPCC מפורטים בדירקטיבה של האיחוד האירופי לטיפול משולב להפחתת פליטות מתעשייה. הדירקטיבה הוחלפה לאחרונה בדירקטיבה EU/2010/75 העוסקת בפליטות מתעשייה.

יישום המדיניות האינטגרטיבית (המשולבת) להפחתת פליטות לסביבה ממפעלי תעשייה גדולים, להם פוטנציאל משמעותי של השפעה שלילית על הסביבה , הוא אחד מהנושאים אותם התחייבה מדינת ישראל לבצע, כשהתקבלה בשנת 2010 לארגון ה.  OECD .

שלבי היישום
האסדרה המשולבת תיושם בשלב הראשון דרך תנאים ברישיון העסק של אותם מפעלים הנדרשים להגיש בקשה להיתר פליטה לאוויר לפי חוק אוויר נקי (התשס"ח - 2008).
האסדרה תכלול דרישה מהמפעלים להעברת מידע על תהליכי הייצור, מתקני קדם טיפול ופליטת מזהמים לסביבה והצגת הצעה לצמצום הפער מול הטכניקה המיטבית הזמינה (Best Available Techniques BAT) - כפי שהיא מפורטת במסמכי הייחוס מכוח הדירקטיבה האירופית (BREFs). הצעה זו תהווה בסיס לתנאים מחייבים ברישיון העסק, שישלימו את הדרישות בהיתר הפליטה לאוויר

יישום מיידי של טיפול משולב בישראל 
יישום טיפול משולב במפעלים הגדולים בישראל יבוצע בשלב המיידי באמצעות הפעלת התהליך שפורט דרך תנאים ברישיון העסק, לפי הסקטורים התעשייתיים הנדרשים להגיש בקשה להיתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח - 2008. המסמכים שיגישו המפעלים יפורסמו לציבור (למעט מידע שהוגדר על ידי המפעל כסוד מסחרי והתקבל ככזה על ידי המשרד להגנת הסביבה, ומידע שהוגדר כסוד בטחוני). כמו כן יפורסמו טיוטות התנאים ברישיון העסק להערות הציבור. לוחות הזמנים לטיפול יותאמו ללוחות הזמנים לטיפול בבקשות להיתר פליטה לאוויר, שתוגשנה במקביל.

המשך היישום בטווח הזמן הבינוני 
לשם יישום ארוך טווח של הטיפול המשולב, יש צורך בשינויים והתאמות בחקיקה הקיימת. המשרד להגנת הסביבה נכנס לבחינת ההתאמות החקיקתיות והארגוניות הנדרשות לשם חקיקת חוק רישוי משולב, שיתייחס לכל הנושאים הסביבתיים הנוגעים למפעלים שהשפעתם על הסביבה משמעותית. החוק אמור לרכז את פעילות המשרד להגנת הסביבה מול מפעלים אלה, להחליף ולהרחיב את הפרק על היתרי פליטה בחוק אוויר נקי